Algemene

voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wefabric is een vennootschap onder firma van enthousiaste marketingspecialisten. Wefabric V.O.F. is gevestigd te Sneek en legt zich toe op alles wat te maken heeft met web en marketing, zij levert de opdrachtgever een one stop shop van het volledige ontzorgen van de marketingstrategie en uitvoering voor ondernemers. Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Wefabric, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder het van toepassing zijnde KvK-nummer 66418828 en worden op uw verzoek kosteloos toegestuurd.

 

Download de volledige Algemene Voorwaarden in PDF >

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de gespecificeerde betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • Wefabric: de gebruiker van de algemene voorwaarden, zie ook artikel 2;
 • Offerte: een beschrijving van de door Wefabric uit te voeren werkzaamheden en/of levering van diensten of producten;
 • Opdracht: de tussen Partijen afgesproken overeenkomst zoals vervat in de door Wefabric verstrekte offerte, aanbiedingen, adviezen, voorstellen, prijsopgaven en daarop gerichte mededeling samen met onderhavige algemene voorwaarden;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van Wefabric die klant is of wordt en vanuit zijn hoedanigheid als ondernemer dan wel handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf afnemer is van diensten en/of producten van Wefabric. Onder dezelfde opdrachtgever wordt ook verstaan een rechtspersoon, dan wel consument die verbonden is met de rechtspersoon die opdracht heeft gegeven;
 • Diensten en/of producten:
 • Werkzaamheden: de diensten en producten die door Wefabric worden ontworpen, vervaardigd en geleverd;
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Wefabric en Opdrachtgever;
 • Partijen: Opdrachtgever en Wefabric tezamen genoemd;
 • Factuur: een overzicht waarop beschreven staan de geleverde diensten en/of producten en de prijs, in– en exclusief btw, wat Opdrachtgever hiervoor dient te betalen;
 • Abonnement: is een maandelijks bedrag voor een overeengekomen periode waarin Opdrachtgever de diensten en/of producten van Wefabric leaset. In de gebruiksvergoeding zijn ook opgenomen de eventuele extra kosten zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot eventuele mislukte of gestorneerde incasso’s;
 • Schriftelijk: een geschreven document of per brief, fax, elektronische post en op zodanige andere wijze als door Partijen is overeengekomen.

Artikel 2 Identiteit

Contactadres:
Wefabric V.O.F.
Iepenlaan 7
8603 CE
Sneek
KvK: 66418828

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, voorstel en elke vorm van overeenkomst (waaronder vervolg, gewijzigde of aanvullende) overeenkomsten.
2. Elke eventuele afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
3. Indien bij nadere overeenkomsten tussen Wefabric en opdrachtgever, waaronder vervolg-, gewijzigde of aanvullende overeenkomsten, door Wefabric geen andere algemene voorwaarden worden verstrekt of door partijen schriftelijk van deze algemene voorwaarden zal worden afgeweken, gelden onderhavige algemene voorwaarden tevens voor elke nadere overeenkomst. Eventuele afwijkingen op algemene voorwaarden zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel zijn slechts van toepassing op de specifieke overeenkomst waarop deze afwijking van toepassing is verklaard, en gelden niet automatisch voor nadere of opvolgende overeenkomsten.
4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Wefabric voor de uitvoering derden de werkzaamheden laat verrichten.
5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4 Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

1. De offerte is veertien (14) dagen geldig vanaf datum uitgifte en bevat een beschrijving van de uit te voeren opdracht. Uitsluitend de in de, door opdrachtgever geaccordeerde, offerte
beschreven opdracht is bindend.
2. Alle offertes zijn vrijblijvende aanbiedingen die tot het moment van aanvaarding, door Wefabric te herroepen zijn, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wefabric niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. De van een aanbod, offerte, advies, voorstel, prijsopgave, applicaties, ontwerpen, begroting deel uitmakende tekeningen, beeldmaterialen, grafische uitingen, online platformen en teksten zijn bij benadering opgesteld en/of vervaardigd en hebben dus geen definitief karakter. Opdrachtgever kan derhalve er dus geen exacte rechten aan ontlenen.
5. Het enkel uitbrengen van een offerte, aanbieding, advies, voorstel, prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht Wefabric niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.
6. Wefabric heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7. Indien door Wefabric of door Wefabric ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 5 Wijziging en annuleren van de overeenkomst

1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt gewijzigd door opdrachtgever of indien tijdens de uitvoering van overeenkomst blijkt dat wijziging van de overeenkomst noodzakelijk is, waaronder aanpassingen in de looptijd en/of de omvang van de opdracht, is Wefabric gerechtigd deze aan te passen. De daarbij horende vergoedingen zullen schriftelijk tussen partijen worden vastgelegd en de opdrachtgever ontvangt hiervoor een aanvullende factuur. Wefabric zal bij het constateren van deze noodzakelijke wijziging tijdig in overleg treden met de opdrachtgever.
2. Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen. Wefabric zal pas uitvoering geven aan deze wijzigingen of aanvullingen nadat opdrachtgever (schriftelijk) akkoord is gegaan met de hiervoor opgegeven prijs en eventuele andere opdrachtvoorwaarden.
3. Zonder dat Wefabric in gebreke komt, kan zij een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren.
4. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in de door Wefabric niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, fax, per e-mail en soortgelijke transmissiemedia.
5. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst is geen wanprestatie aan de zijde van Wefabric. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wefabric, is opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst kosteloos geheel of gedeeltelijk te wijzigen, dan wel te annuleren.
6. Bij geheel of gedeeltelijke wijziging of annulering van de overeenkomst, zoals beschreven in de leden 2 en 4 van dit artikel, verbindt opdrachtgever zich eraan dat Wefabric aan opdrachtgever een schadeloosstelling factureert, die niet lager zal zijn dan vijftig procent (50%) van het factuurbedrag van de geannuleerde overeenkomst met een minimumbedrag van € 1.500,- . Opdrachtgever is in dat geval gehouden binnen tien (10) werkdagen de gefactureerde kosten, zoals bijvoorbeeld productiekosten, opslagkosten, verzendkosten of reiskosten, e.a. te vergoeden. Tevens is opdrachtgever tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van deze annulering en vrijwaart Opdrachtgever Wefabric ter zake.

Artikel 6 Prijs en prijswijzigingen

1. Alle opgegeven bedragen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief transport-, verzekerings- en implementatiekosten en kosten van in te schakelen derden.
2. Het bedrag dat Wefabric voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen en geaccordeerde offerte. De bedragen zijn gebaseerd op ten tijde van de prijsopgave geldende kostprijsbepalende factoren.
3. Wefabric is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst (accordering van de offerte door opdrachtgever) voordoen: stijging van de kosten van de materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van de verzendkosten, stijging van de kosten die voortvloeien vanuit de Wet, stijging van lonen of op gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzien waren.
4. Extra bewerkelijke teksten, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, foto’s, tekeningen, grafische uitingen, beeldmateriaal, ondeugdelijke informatiedragers en ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Wefabric tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmogelijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
5. Wefabric is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen beschrijving van de opdracht aanbrengt daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies van beeldmateriaal, foto’s, modellen, tekst en van zet-, druk- en andere proeven. Wefabric zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie/opdracht afwijkt.

Artikel 7 Vooruitbetaling

1. Wefabric heeft het recht om bij het aangaan van een overeenkomst vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50% van het offerte- en/of opdrachtbedrag. Opdrachtgever ontvangt van Wefabric een factuur voor het vooruit te betalen bedrag. Wefabric zal pas na ontvangst van deze vooruitbetaling met de uitvoering van de overeenkomst aanvangen.
Artikel 8 Betaling
1. Wefabric is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Tenzij anders overeengekomen dient de opdrachtgever iedere factuur binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum te betalen zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
3. Wefabric is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, bij de aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals hosting, materiaal en proeven.
4. Deze vooruitbetaling dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor aanvang van de uitvoering door Wefabric ontvangen te zijn.
5. Voor de verschillende Overeenkomsten kunnen andere betalingsvoorwaarden gelden. Deze zijn als volgt:
1. abonnement:
a) Met het tekenen van deze overeenkomst gaat Opdrachtgever akkoord met de maandelijkse vastgestelde abonnementsvergoeding gedurende de afgesproken periode.
b) Opdrachtgever wordt iedere maand achteraf gefactureerd voor de abonnementskosten. Opdrachtgever verplicht zich om de verschuldigde gebruiksvergoeding op verzoek van Wefabric per ommegaande te voldoen.

Artikel 9 Niet tijdige of uitblijven van betalingen en buitengerechtelijke incassokosten

1. Bij niet tijdige betaling als in artikel 8 lid 2 bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daar vervallen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke incassokosten als gerechtelijke incassokosten, daaronder inbegrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
2. Indien opdrachtgever de ontvangen facturen binnen dertig (30) dagen niet betaalt is opdrachtgever in verzuim. Direct bij intreden van het verzuim heeft Wefabric recht op betaling van buitengerechtelijk incassobedrag en rente. Deze kosten worden vastgesteld op 20% van de totale openstaande hoofdsom, met een minimum van € 35,- voor consument en € 750,- voor ondernemer voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur, dit met expliciete afwijking van hetgeen bepaald is in 6:96 lid 1 BW en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten.
3. Wefabric maakt bij te late betalingen door de Opdrachtgever aanspraak op de wettelijke handelsrente met daarbij opgeteld een contractuele rente van 2% per maand. Deze rente is verschuldigd vanaf het moment van intreden van het verzuim tot de dag der algehele betaling.
4. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of het indienen van verzoek krachtens de WSNP door de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
5. Wanneer betalingen worden nagelaten door de opdrachtgever, met een termijn van 60 dagen, zal de dienstverlening van Wefabric stoppen. Wefabric zal minimaal tweemaal de opdrachtgever in kennis stellen van de openstaande facturen. Het stopzetten van de dienstverlening heeft ook betrekking op de abonnementen, hosting, support en aangeboden e-maildiensten.

Artikel 11 Levering en levertijd

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Wefabric haar bedrijf uitoefent. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld
2. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door de leverancier te leveren zaken of te verrichten diensten. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na het eerste verzoek van Wefabric ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de te leveren zaken in ontvangst te nemen. Voorts zal opdrachtgever ook zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld in verzuim zijn indien hij de diensten niet afneemt op de overeengekomen datum.
3. Na aflevering gaat het risico van de te leveren zaken of te verrichten diensten over op opdrachtgever.
4. Indien transport van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het transport en bij het in- en uitladen. Onder transport wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enige technisch middel.
5. Wefabric is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.
6. De levertijd die Wefabric aangeeft wordt slechts bij benadering vastgesteld, is een indicatie en kan nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Wefabric is, bij een schriftelijke overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld.
7. De levertijd gaat pas lopen wanneer over alle commerciële details overeenstemming is bereikt en na goedkeuring van de proeven en in het bezit zijn van Wefabric en aan alle overige contractuele afspraken voor de uitvoering van de overeenkomst is voldaan.
8. Indien er sprake is van andere omstandigheden dan die bij Wefabric bekend waren toen de levertijd werd vastgesteld, of dan wel mocht er sprake zijn van meerwerk, is Wefabric bevoegd en gerechtigd de opgegeven levertijd te verlengen met de termijn die benodigd is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren.
9. Opdrachtgever kan Wefabric niet aanspreken voor enige vergoeding indien er vertraging is opgelopen. Ook kan Opdrachtgever Wefabric niet aanspreken voor enige vergoeding indien Opdrachtgever door eigen handelen, doen of nalaten vertraging heeft veroorzaakt. Vanzelfsprekend kan dit wel indien Wefabric aantoonbaar blaam, opzet, grove schuld of nalatigheid treft.
10. Indien Wefabric de uitvoering van de overeenkomst heeft opgeschort, zal de geïndiceerde levertijd verlengd worden met de tijdsduur van de opschorting. In het geval de planning voortzetting op dat moment niet toelaat en/of kan worden ingepast, zal levering plaatsvinden op de eerst mogelijke datum wanneer de planning van Wefabric dit toelaat.

Artikel 12 Zet-, druk- en andere proeven

1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Wefabric ontvangen zet-, druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Wefabric terug te zenden.
2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat de leverancier de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
3. Wefabric is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven bij de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 13 Rechten van industriële eigendom en auteursrechten

1. Op alle door Wefabric vervaardigde zaken/goederen, zoals ontwerpen, prints, proefdrukken, product, werk- en detailtekeningen, modellen, informatiedragers, computer-programmatuur, databestanden, fotografische opnamen, films, geluidsbestanden is het volle intellectueel-, industrieel eigendoms-, dan wel het volle auteursrecht van Wefabric van toepassing, dit geldt ook voor als een of meer van de hiervoor vermelde creaties als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur staan vermeld.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd en gerechtigd om deze eigendommen (zoals in bovenstaande lid beschreven) van Wefabric eigendommen (door) te verkopen, te kopiëren en/of te veelvoudige, tenzij Wefabric hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven en Opdrachtgever met Wefabric hiervoor een duidelijke financiële vergoeding en aanvullende voorwaarden is overeengekomen in een licentieovereenkomst. Indien Opdrachtgever zich hier niet aan houdt verbeurt zij een direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 1500,- euro per dag zolang de inbreuk op de hierboven beschreven eigendomsrechten van Wefabric voortduurt.
3. Wefabric is niet gehouden de rechten als genoemd in lid 1 van dit artikel over te dragen aan de opdrachtgever. Hierover kunnen echter wel afspraken gemaakt worden.
4. Wefabric is niet gehouden in het eerste lid van dit artikel bedoelde goederen/zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien Wefabric en de opdrachtgever overeengekomen zijn dat deze zaken door Wefabric worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
5. Opdrachtgever garandeert aan Wefabric dat de opdrachtgever copyright heeft op alle items, waaronder niet beperkt tot logo’s, foto’s, grafische voorstellingen, muziek-, film-, geluidsbestanden en teksten die de opdrachtgever aanlevert, of dat er toestemming is van de copyrighthouder voor opname van deze elementen in een opdracht.
6. Opdrachtgever vrijwaart Wefabric tegen alle aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op rechten van industriële eigendoms- en auteursrechten ter zake de opdrachtgever aan Wefabric aangeleverde items als hiervoor vermeld.
7. Opdrachtgever vrijwaart Wefabric voor alle vorderingen van derden voor zover onverhoopt mocht blijken dat opdrachtgever hetgeen hij overeenkomstig lid vier heeft gegarandeerd niet nakomt of dat opdrachtgever ten onrechte de hiervoor vermelde garantie heeft verstrekt.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1. Iedere levering van zaken of het verrichten van diensten blijft eigendom van Wefabric zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen, zulks met inbegrip van rente en bijkomende kosten. Ten aanzien van de uitleg van het eigendomsvoorbehoud in relatie tot de Opdrachtgever sluit Wefabric aan bij de hiervoor bestemde wetsartikel 92 Burgerlijk Wetboek Boek 3.
2. Wefabric is gerechtigd het recht van retentie (terughouding) uit te oefenen op alle door haar geleverde diensten en/of producten totdat Opdrachtgever de factuur, zulks met inbegrip van rente en bijkomende kosten voldaan heeft. Dit retentierecht Afdeling 4 Burgerlijk Wetboek Boek 3 strekt zich ook uit over diensten en/of producten die Wefabric onder zich heeft ter zake van andere Overeenkomsten voor dezelfde Opdrachtgever.

Artikel 15 Eigendom opdrachtgever

1. Wefabric zal door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken/goederen bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken/goederen.
3. Opdrachtgever is gehouden ervoor te zorgen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Wefabric van kopij, tekening, print, ontwerp, fotografische opname of informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze duplicaten onder zich te houden voor het geval afgegeven zaken tijdens de bewaring door Wefabric worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever Wefabric op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
4. De opdrachtgever verleent Wefabric omgaand op verzoek van Wefabric een pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Wefabric door haar in de macht van de Wefabric worden gebracht , zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de Wefabric verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 16 Ontbinding

1. Bij een tekortkoming van de verplichtingen door ieder der partijen is de andere bevoegd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.
2. Wanneer Wefabric in verzuim is, dient opdrachtgever haar dit schriftelijk mede te delen en haar een laatste redelijke termijn voor de nakoming te geven.
3. Indien opdrachtgever haar verplichtingen jegens Wefabric niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Wefabric gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant die ziet op betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Opdrachtgever blijft echter verplicht aan Wefabric uit hoofde van wanprestatie, een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen.
4. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie (3) maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Wefabric vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Wefabric op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 17 Overmacht

1. Wefabric is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting naar opdrachtgever indien Wefabric daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden onder andere verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wefabric geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in ons bedrijf of van Derden daaronder begrepen.
3. Wefabric kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie (3) maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Wefabric ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wefabric gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 18 Aansprakelijkheid en uitsluiting

1. Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Wefabric, is Wefabric nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
2. Indien Wefabric aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
3. Indien Wefabric aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Wefabric beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarden van de offerte, althans dat gedeelte van de offerte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Voorts geldt als aanvullende schade-beperkende omstandigheid dat Wefabric nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de waarde of het financieel belang van de overeenkomst en Wefabric voorts nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de schade van Wefabric van haar leverancier vergoed krijgt.
5. Opdrachtgever vrijwaart Wefabric voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden die mochten ontstaan door schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de door opdrachtgever aan Wefabric geleverde producten en diensten.
6. Wefabric is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat, of nadat opdrachtgever de vervaardigde goederen of diensten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
7. Wefabric is nimmer aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Daarnaast is Wefabric nimmer aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van gegevens die worden opgeslagen.
8. Ondanks het feit dat Wefabric de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hier onjuistheden in voorkomen. Wefabric is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen door contractspartijen of derden van gegevens verstrekt of doorgeven door Wefabric. Wefabric is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen.

Artikel 20 Klachten

1. Klachten over gebreken aan gekochte zaken/goederen of verrichte diensten en andere klachten over gebreken in de uitvoering van de overeenkomst dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na constatering daarvan, bij Wefabric Schriftelijk te worden ingediend.
2. Alvorens van zijn klachtrecht gebruik te kunnen maken, dient opdrachtgever op verzoek van Wefabric aan te tonen, dat de overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft met Wefabric is gesloten. Opdrachtgever wordt aangeraden hiertoe het aankoopbewijs, c.q. kwitantie, factuur te bewaren.

Artikel 21 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle Overeenkomsten met Wefabric is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de vestiging van Wefabric waar het geschil mee is ontstaan.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23 Afwijkingen

1. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk tussen Wefabric en Opdrachtgever zijn vastgelegd.

November 2018

Download ons magazine

Wefabric magazine


  Door je aan te melden ga je ermee akkoord dat we je maximaal 1x per maand marketingmails sturen. Alles in overeenstemming met onze privacyverklaring. Je kunt je ook altijd weer afmelden voor deze e-mails.